Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Zapraszam do udziału w I Tarnogórskiej Konferencji Antysmogowej "Wysoka świadomość ≠ Niska emisja", która odbędzie się 26 października 2017 r. o godzinie 12:00 w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach.

Celem wydarzenia jest propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń jakie wiążą się z tzw. niską emisją, promowanie rozwiązań, które mają ograniczyć występowanie smogu na terenie powiatu tarnogórskiego oraz śląska, a także uzyskanie informacji dotyczącej możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

Plakat

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za trud wkładany w nauczanie oraz wychowanie młodego pokolenia. Z okazji tego pięknego święta wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty życzę dużo radości, satysfakcji z pracy, osiągnięć , sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, uznania społecznego oraz wytrwałości w niełatwej misji kształcenia i inspirowania młodych pokoleń.

 

Radni Województwa Śląskiego V kadencji oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa z Zarządem Województwa zapraszają na obchody 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego, które odbędą 6 października 2017 w Katowicach - Plac Sejmu Śląskiego, Sala Sejmu Śląskiego - Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46.

17:00

Spacer z Wojciechem Korfantym po Sejmie Śląskim (performance przygotowany przez Teatr Śląski) - Plac Sejmu Śląskiego przy pomniku Wojciecha Korfantego;

18:00

 • Koncert muzyków Filharmonii Śląskiej - Westybul
 • Sejm Śląski w słowie i obrazie - Sala Sejmu Śląskiego - Wejście do Urzędu Marszałkowskiego ul. Ligonia 46
 • Odsłonięcie tablicy informacyjnej o Sejmie Śląskim
 • Wspólne zdjęcie w westybulu oraz indywidualne w historycznych salach: Sejmowej, Złotej, Marmurowej, Błękitnej

19:00

Śląska gościna i zwiedzanie wystaw:

 • Sfrunął na Śląsk orzeł biały...
 • Śląskie posłanki - grafiki Marty Frej
 • Konstanty Wolny - pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego
 • Sejm Śląski w dokumentach i fotografii
 

To już 60. urodziny Gwarków. To wielkie święto miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców. W tym roku dodatkowy powód do dumy: pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. To tym pasjonatom należą się największe gratulacje. Atrakcji dużo, świetne koncerty, pochód gwarkowski jak zwykle barwny, witany przez mieszkańców brawami. Ludzie uśmiechnięci, serdeczni, życzliwi wobec siebie. Chciałoby się, aby było tak zawsze. Oj chciałoby się...

 

Wczoraj 8 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego zrewitalizowanego budynku Muzeum Śląskiego łaźni głównej (dawnej łaźni głównej KWK Katowice). Renowacja łaźni głównej i stolarni, (stolarnię oddano do użytku w maju) zakończyła II etap rewitalizacji Muzeum Śląskiego. Otwarcie budynku połączono z wernisażem wystawy "Zaczęło się od ziarna... Historia Roślin Uprawnych". Co dalej? Dalsze kroki na północ - jak powiedziała Pani Alicja Knast Dyrektor Muzeum Śląskiego. W planach rewitalizacja dawnej kuźni i warsztatu mechanicznego, gdzie przewiduje się zorganizowanie wystawy poświęconej historii przemysłu śląskiego.

Więcej…

 

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 składam całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia.

Przed nami nowy rok szkolny, trudny. Reforma oświatowa, która wchodzi w życie 1 września to szereg nowych wymagań i zmian. Zmiany będą bardzo duże i dotkną uczniów w każdym wieku, ich rodziców oraz nauczycieli. Jestem przekonana, że podejmowane przez nauczycieli wysiłki stworzą uczniom nie tylko dobre warunki do nauki, ale także sprzyjać będą pozytywnym relacjom całej społeczności szkolnej.

Nauczycielom życzę dobrej współpracy, mądrych decyzji, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniom satysfakcji z osiąganych wyników, a rodzicom dumy z osiągnięć ich dzieci.

 

Poszukajmy lokalnych bohaterów! Do 10 września 2017 r. zgłoszenia.

Kolejny etap akcji prowadzonej w ubiegłym roku „Tu rozmawiamy” jest pn. "Tu działamy".

Rozejrzyjmy się wokół i poszukajmy w naszym środowisku lokalnym ludzi aktywnych społecznie, odpowiedzialnych, kreatywnych, którzy działają w naszym regionie na rzecz innych i zgłośmy ich kandydatury do organizatorów akcji. Takich ludzi Ziemia Tarnogórska ma dużo!

Regulamin akcji "Śląskie. Tu działamy. Lokalni Bohaterowie inspirują" oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej turozmawiamy.slaskie.pl

 

NIE SPALAJ! MUŁU, FLOTU, WĘGLA BRUNATNEGO, WILGOTNEGO DREWNA

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego7 kwietnia 2017 r. przyjęliśmy jednogłośnie uchwałę antysmogową dla regionu. Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl

 

1. Nowy konkurs "Przyjaciel rodziny 2017"

Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny".

Celem konkursu "Przyjaciel rodziny 2017" jest wyróżnienie osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Mogą to być wolontariusze bądź prowadzący taką działalność nieformalnie (bez umowy wolontariackiej), jak i osoby zawodowo związane z pomocą rodzinie.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu "Przyjaciel rodziny 2017" trwa od dnia ogłoszenia do 15 września 2017 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

2. IV edycja konkursu "Gmina przyjazna rodzinie 2017"

Celem inicjatywy skierowanej do gmin jest promocja działań na rzecz wsparcia rodzin, kreowania pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli oraz znaczenia w społeczności lokalnej. Ocenie podlegać będzie czas trwania oraz skuteczność realizowanych działań, współpraca samorządów z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi a także zaangażowanie mieszkańców w ich realizację. Oceniana będzie także ich innowacyjność oraz zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie wsparcia rodziny. Najlepszym trzem inicjatywom zostaną przyznane Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego oraz tytuł "Gminy przyjaznej rodzinie".

Wnioski należy składać do 8 września 2017 r. Szczegóły na stronie www.slaskie.pl

 

Zarząd województwa przyjął "Program Zdrowego Kręgosłupa" oraz "Program Zdrowa Matka i Dziecko". Trwają nabory projektów, które wpisują się w założenia obu programów.

W obecnym okresie programowania 2014-2020 duża pula środków pomocowych jest skierowana na finansowanie usług zdrowotnych. Część z nich jest określona w przygotowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego regionalnych programach zdrowotnych.

Celem "Programu Zdrowego Kręgosłupa" jest poprawa ogólnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, poprzez zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa. Realizacja będzie możliwe dzięki finansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL), który zabezpiecza na ten cel prawie 35 mln zł.

Celem Programu "Zdrowa Matka i Dziecko", który również został przyjęty przez Zarząd, jest wyrównanie dostępu do opieki medycznej nad matką i dzieckiem. Program akcentuje dwa typy projektów - organizację szkół świadomego rodzicielstwa oraz organizację opieki prenatalnej. Na realizację tych założeń w RPO WSL zabezpieczono ponad 25 mln zł.

Poza tymi programami zdrowotnymi RPO WSL zabezpiecza dodatkowo ok. 200 mln zł na działania służące eliminowaniu chorób będących istotnym problemem regionu oraz poprawie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej w celu zwiększenia możliwości pozostawania na rynku pracy. Nabory projektów są prowadzone sukcesywnie i można je śledzić na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce "Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków". Nabór potrwa do końca września 2017 roku. Projektodawcy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające poziomu 93% wydatków kwalifikowalnych.

 

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie dwóch osób starszych - Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.

Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • gminne rady seniorów,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie),
 • inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora).

Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (koordynator konkursu) pod numerem telefonu 32 730 68 96.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl

 

29 czerwca 2017 r. w SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach" odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowego pawilonu oddziałów rehabilitacji kardiologicznej (170 łóżek).

Więcej…

 

Od kilku lat trwają starania o wpisanie na Listę UNESCO kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Wniosek opracowało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej przy wsparciu merytorycznym i zaangażowaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Doceniając wkład Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej na rzecz wpisania struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako radni Województwa Śląskiego przyjęliśmy podczas sesji w grudniu 2015 r. rezolucję w sprawie poparcia dla starań o uzyskanie tego znaczącego wyróżnienia. W lipcu 2017 r. Polska będzie gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sesja odbędzie się w Krakowie od 2 do 12 lipca 2017 r. Uroczyste otwarcie sesji odbędzie się 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu. Podczas obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zostanie podjęta decyzja m.in. o wpisaniu kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Trzymamy kciuki!

 

Mija właśnie 27 lat od czasu reaktywowania samorządu terytorialnego. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy samorządowców na rzecz lokalnych wspólnot, ale także aktywności mieszkańców gmin i miast ten okres stał się czasem rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Samorządowcom wszystkich szczebli administracji samorządowej składam podziękowania za współpracę na rzecz rozwoju naszego regionu. Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej, realizacji ambitnych planów, zamierzeń oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

22 maja 2017 r. podczas sesji przyznaliśmy dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w łącznej kwocie 800 tys. zł na 25 projektów, w tym: 15 tys. zł na Konserwację zabytkowego witraża z prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Tarnowskich Górach z montażem nowego oszklenia ochronnego, 35 tys. zł na Konserwację późnorenesansowej boazerii z kaplicy z kościoła NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie, 50 tys. zł na Rektyfikację oraz remont zabytkowego budynku Muzeum Matki Ewy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach w Bytomiu, 26 tys. zł na Remont elewacji frontowej budynku głównego oraz oficyny kamienicy mieszkalnej w Bytomiu.

 

W poniedziałek, 22 maja 2017 r. podczas sesji w Statucie Województwa Śląskiego wprowadziliśmy zmiany mające na celu przyznanie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego grupie co najmniej 10 000 tys. mieszkańców województwa śląskiego. Mieszkańcy naszego województwa będą mogli wnosić pod obrady Sejmiku projekty własnych uchwał. Wystarczy zebrać minimum 10 tys. podpisów. Do tej pory w Samorządzie Województwa Śląskiego inicjatywa uchwałodawcza przysługiwała Sejmikowi Województwa - grupie co najmniej 4 radnych, klubom, komisjom, przewodniczącemu Sejmiku, a także Zarządowi Województwa i Marszałkowi.