Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Podczas sesji 22 maja 2017 r. podjęliśmy uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 3 mln zł. Dofinansowanie na ten cel otrzymają m.in. gminy Bytom, Krupski Młyn, Zbrosławice, Kochanowice po 150 tys. zł.

 

Podczas XXXVIII Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego 22 maja 2017 r. jako radni Województwa Śląskiego sprzeciwstawiając się zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym wyraziliśmy poparcie dla Karty Samorządności oraz Apelu Środowisk Samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce przyjętych przez m.in. Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dzisiaj 18 maja 2017 r. w Łodzi odbył się I Kongres Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem "Samorządowe oblicze regionów". Do sali Akademii Sztuk Pięknych przybyło ponad 400 delegatów. Oprócz marszałków województw i radnych w kongresie uczestniczyli prof. Jerzy Stępień i Jerzy Buzek, dr Jan Olbrycht, politycy, parlamentarzyści oraz dwóch reprezentantów rządu. Zdecydowana większość osób zabierających głos mówiła o procesie recentralizacji, odbieraniu samorządom kompetencji i zadań m.in. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, programu rozwoju bazy sportowej, centralizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie te podejmowane przez rząd działania prowadzą do osłabienia roli samorządów, a być może do ich likwidacji. Opowiadając się za decentralizacją władzy publicznej i jednocześnie wyrażając sprzeciw wobec wszelkich prób jej ograniczania przyjęliśmy Deklarację Radnych Sejmików Województw RP.

Więcej…

 

Dzisiaj w Koszęcinie wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i przedstawiciele władz regionu - marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Henryk Mercik podpisali umowę w sprawie współprowadzenia przez Województwo Śląskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Zgodnie z umową, która ma obowiązywać 3 lata ministerstwo będzie przekazywać zespołowi 5 mln zł rocznie, natomiast Województwo Śląskie 17 mln zł. Sejmik Województwa Ślaskiego w grudniu 2015 r. wystosował apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie, tj. Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie oraz Opery Śląskiej w Bytomiu. Dzisiejsze podpisanie umowy to efekt wieloletnich zabiegów wielu środowisk w tej sprawie.

Więcej…

 

W dniach 10-12 maja 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy. To wielkie święto przedsiębiorców i gospodarki. Europejski Kongres Gospodarczy to świetna platforma wymiany doświadczeń świata biznesu, nauki i samorządu, miejsce wyznaczania kierunków działań, miejsce debat i dyskusji wokół nurtujących problemów i wyzwań dzisiejszej gospodarki.

Więcej…

 

Jak co roku po mszy św. w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego złożyliśmy kwiaty pod tablicami pamięci w wbudowanymi na murze kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, by wyrazić uznanie, wdzięczność i szacunek światłym twórcom konstytucji 3-cio majowej, ale także oddać hołd powstańcom śląskim, których bohaterski zryw z 3 maja 1921 roku w historii Polski zapisał się złotymi literami. Ale dzisiejsze święto to też okazja do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością naszej Ojczyzny. Przynależność do NATO daje nam poczucie bezpieczeństwa. Polska XXI wieku należy do wielkiej rodziny demokratycznych narodów świata. Chcemy ojczyzny na miarę nadziei i aspiracji jej obywateli. Chcemy rządów prawa i poszanowania standardów demokratycznego państwa. Chcemy liczyć się w świecie i nadal współtworzyć przyszłość Europy, przy zachowaniu naszej tożsamości narodowej. BEZPIECZNA UNIA, SILNE NATO, TO SILNA POLSKA, a silnej Polski chcemy my wszyscy.

Więcej…

 

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Strażakom, Członkom Ochotniczych Straży Pożarnych składam wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Życzę wiele zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech odpowiedzialna służba strażacka będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

 

Jak co roku oddajemy cześć zamordowanym w Golgocie Wschodu - polskim jeńcom wojennym, oficerom Wojska polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszom Policji Państwowej, służby więziennej, straży granicznej, administracji i sądownictwa.

30 kwietnia 2017 r. po Mszy Świętej w intencji zamordowanych złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową na murze kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wyrażam wielki szacunek bliskim,krewnym zrzeszonym w Rodzinach Katyńskich. Ludziom, którzy pamięć o swych bliskich noszą w sercu zawsze i głoszą prawdę o tamtych czasach.

 

wczoraj 26 kwietnia 2017 r. w Tarnowskich Górach w ratuszu odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, by wesprzeć starania zmierzające do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zabytkową kopalnię ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi. W wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wzięli udział przedstawiciele władz regionu: wicemarszałek Michał Gramatyka oraz Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Miałam zaszczyt reprezentować Komisję Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego. W dniach 2 - 12 lipca 2017 r. w Krakowie odbędzie się sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. W trakcie sesji ma zapaść decyzja dotycząca tarnogórskiego wpisu. Jeśli wniosek uzyska akceptację, to nasze tarnogórskie obiekty będą pierwszym wpisem z regionu na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trzymamy kciuki!

Więcej…

 

Bytomska delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej spotkała się wczoraj 21 kwietnia 2017 r. w Operze Śląskiej. Coroczna, 26. już uroczysta gala była nie tylko okazją do podsumowania działalności w 2016, roku, ale także szczególnym momentem do wręczenia osobom zasłużonym, wyróżniającym się odznaczeń państwowych, wojewódzkich oraz Laurów Umiejętności. Osobom przyczyniającym się do rozwoju naszego regionu w różnych obszarach działalności miałam przyjemność wręczyć Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Więcej…

 

20 kwietnia 2017 r. w czwartek w Pałacu w Rybnej odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pochwała Inteligencji na Górnym Śląsku. Tym razem gościem był Adam Michnik. Postać ciekawa, ale i kontrowersyjna. Niegdyś jedna z wpływowych postaci naszego kraju. Mieliśmy okazję do wymiany zdań, poglądów i oceny zdarzeń politycznych, które do dzisiaj budzą emocje.

 

Życzenia świąteczne

 

Dzisiaj o godzinie 8:41 dokładnie w 7. rocznicę katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku, w której zginęło 96 osób, a wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy lotniczej, znajdującym się w tarnogórskim Parku Miejskim.

"można odejść na zawsze, by stale być blisko"
Ks. J. Twardowski

Więcej…

 

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko oraz kierując się zasadą praworządności i zasadą interesu publicznego, dzisiaj 7 kwietnia 2017 r. na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego podjęliśmy jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Według Europejskiej Agencji Środowiska EEA Polska jest w czołówce krajów UE zanieczyszczonych benzo(a) pirenem, pyłami PM2,5 i PM10. Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Alarmują organizacje pozarządowe, lekarze. Podjęcia działań zmierzających do uzyskania jak najczystszego powietrza było konieczne.

Szczegóły na www.slaskie.pl

Więcej…

 

3 kwietnia 2017 r. podczas briefingu w Operze Śląskiej w Bytomiu poinformowaliśmy o zwiększeniu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury w 2017 roku o prawie 19 mln złotych. Zwiększenie planu wydatków instytucji kultury Województwa Śląskiego, którego dokonaliśmy.

Więcej…

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy na:

 1. Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2017 r.
  Termin składania ofert: od 16 marca 2017 do 18 kwietnia 2017
 2. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2016 r.
  Termin składania ofert: od 16 marca 2017 do 19 kwietnia 2017
 3. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.
  Termin składania ofert: od 15 marca 2017 do 4 kwietnia 2017
 4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: "Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"
  Termin składania ofert: od 16 marca 2017 do 6 kwietnia 2017

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl w zakładce "konkursy trwające".