Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Lucyna Ekkert

 

Wykształcenie:

1996 - 1997 Studia podyplomowe "Informatyka w szkole"; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Kolegium Zarządzania.
1995 - 1996 Studia Podyplomowe "Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Oświacie"; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Kolegium Zarządzania.
1984 - 1986 Studium Pedagogiczne; Instytut Kształcenia Nauczycieli - Oddział Doskonalenia Nauczycieli.
1968 - 1974 Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmacji.

 

Szkolenia i kursy:

2012 Certyfikat udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym "Górny Śląsk 2012" - Wojewoda Śląski
2011 Szkolenie "Publiczny transport Zbiorowy"; Biuro Organizacji Szkoleń Ekspres.
2009 - 2010 Szkolenia zakończone Certyfikatami Business Potential Discovery: Akademia Dyrektora w zakresie zarządzania personelem, Zarządzanie konfliktem, Wystąpienia Publiczne, Etyka i prowadzenie dyskusji w biznesie, Wywieranie wpływu.
2009 Szkolenie: Subwencja Oświatowa - Analiza kosztów oświatowych; Instytut Analiz Regionalnych.
2006 - 2009 Seminaria szkoleniowe: Zmiany w przepisach oświatowych, przepisach prawa pracy, ustawie o zamówieniach publicznych, Certyfikat ukończenia szkolenia pt. Ocena pracy.
2002 Kurs: Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą - kurs podstawowy i zaawansowany w ramach programu: Pracownia internetowa w każdej szkole.
2001 Kurs: Kształcenie zawodowe w zreformowanym systemie kształcenia.
1998 - 2001 Warsztaty metodyczne: Reforma oświaty, Awans zawodowy, Plan rozwoju zawodowego, Strategiczne planowanie rozwoju szkoły ponadgimnazjalnej, Optymalizacja oceniania ucznia.
1997 - 1998 Samokształcenie kierowane w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
Warsztaty dla zespołu samokształceniowego oświatowej kadry kierowniczej: Środki pozabudżetowe, rola dyrektora szkoły we wdrażaniu podstawy programowej, Zagadnienia mierzenia jakości pracy szkoły, Zagadnienia ewaluacji w pracy dyrektora.
1995 - 1996 Kurs: Kadra kierownicza jednostek oświatowych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Kolegium Zarządzania.
1991 Kurs dla rezerwowej kadry kierowniczej - menedżerów oświaty; Kuratorium Oświaty i Wychowania.

 

Doświadczenie zawodowe:

1.12.2010 -
28.11.2014
Starosta Tarnogórski
Obowiązki: nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa, reprezentowanie Starostwa na zewnątrz, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy
2003 - 2010 Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Obowiązki: Sprawowanie nadzoru pod względem organizacyjnym, administracyjnym i finansowym nad 38 placówkami różnego typu. Zarządzanie bezpośrednio podległym 18 osobowym zespołem.
2003 - 2005 Nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.
2000 - 2003 Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu.
Obowiązki: Prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów z takich przedmiotów jak: Teoria Organizacji i Zarządzania oraz Techniki podejmowania decyzji.
1994 - 2003 Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Bytomiu.
Obowiązki: Kilkuletnie skuteczne prowadzenie liceum, w którym uczyło się około 600 uczniów i pracowało około 40 nauczycieli.
1984 - 1994 Nauczyciel, Wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 26 w Bytomiu.
1974 - 1978 Asystent laboratorium doświadczalnego we Wrocławskich Zakładach Zielarskich "Herbapol".

 

Udział w komisjach i zespołach:

 • Członek Komitetu Sterującego dla regionu Wodnego Środkowej Odry.
 • Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli, jako przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - powołana na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 • Wiceprzewodnicząca Komisji ds.Nauki, Edukacji i Sportu Związku Województw RP.
 • Przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego w Zespole ds. Edukacji, Kultury i Sportu przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 • Przewodnicząca Panelu Ekspertów i Komisji Oceny Projektów.
 • Członek Rady Konsultacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego przy Kuratorze Oświaty.
 • Przewodnicząca ogólnokrajowego Zespołu Roboczego ds. statusu kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.
 • Udział w pracach Konwentu Marszałków Województw RP - opracowanie i prezentacja stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie:
  • Kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.
  • Propozycji zmian obowiązujących przepisów prawa dot. funkcjonowania zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.
  • Systemu kształcenia pielęgniarek w aspekcie obowiązujących uregulowań prawnych.
 • Członek Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Wdrażania Reformy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, powołanego przy kuratorze oświaty.
 • Członek Zespołu Opracowującego Strategię Rozwoju Miasta Bytomia - udział w pracach zespołu ds. społecznych (zasoby ludzkie, infrastruktura społeczna, zaspakajanie potrzeb mieszkańców).

 

Działalność społeczna:

 • Członek Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie;
 • Wiceprzewodnicząca Rady Społecznej SPZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach;
 • Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana;
 • Przewodnicząca Rady Społecznej:
  • SPZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach,
  • SPZOZ Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice,
  • Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce Zdroju,
  • SPZOZ Szpitala nr 2 w Bytomiu,
  • SPZOZ Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

 

Działalność samorządowa:

 • Radna województwa śląskiego,
 • Radna powiatu tarnogórskiego,
 • Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego,
 • Reprezentant Podregionu Bytomskiego w Subregionie Centralnym,
 • Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (2010 - 2012).

 

Odznaczenia państwowe, medale, wyróżnienia:

 • Wyróżnienie Srebrną Odznaką PKP Cargo,
 • Certyfikat Samorządowiec Roku 2011 - Złoty Klucz,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.